آهای آقا پســر

گهگاهی

زن قصه ات را

بانویِ من

صدا کن !