آهای آقا پســر

گهگاهی

زن قصه ات را

بانویِ من

صدا کن !
گاهی که با عجله یا از روی حرص

اسمت را صدا میزند

آرام بگو

جانم ؟

بعد می بینی چه با شرم  و آرام می گوید

جانت بی بلا 

گاهی بی دلیلی برایش

شکلات و یا جعبه ای پاستیل بخر

کنارش بنشین و تماشا کن

که ذوق می کند

از همان شکلاتی که باور کن

شیرینش بیشتر بخاطرِ

دستانِ توستآهای آقا پسر ...

بیا یک رازِ دخترانه را برایت فاش کنم :

دخترها بیشتر از هرچیز

سادگی را دوست دارند

یک سادگی پر از

شوق هایِ کوچک و رنگی

همین